[ nazorg ]

Hier kan u een overzicht vinden van de voornaamste formaliteiten. U kan deze schikkingen en regelingen slechts aanvangen nadat u het uittreksel uit de akte van overlijden van ons heeft ontvangen. Verstraeten Uitvaartzorg wil deze nazorg en andere te regelen zaken graag voor u uitvoeren. Dit vraagt een grondige bespreking die best enkele dagen na de uitvaart kan gehouden worden. De vergoeding wordt berekend per uurloon.

– Financiële instellingen van de overledene
– Akte of attest van erfopvolging
– Aangifte nalatenschap
– Testament
– Mutualiteit
– Pensioen
– Werkgever
– Vakbonden en beroepsorganisatie
– Zelfstandige ondernemers
– Sociale media
– Andere diensten
– Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Financiële instellingen van de overledene

Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van overlijden moet de financiële instelling de nodige maatregelen treffen. Men blokkeert de bankrekeningen en eventuele kluis, van beide echtgenoten. De standen van alle bankrekeningen op het uur nul op de dag van overlijden, worden door de bank aan de ontvanger van successierechten doorgegeven. Ook volmachten gegeven door de overledene vervallen. De kennisgeving van overlijden kan door iedereen gedaan worden, dus niet alleen door de familie.
Maar, begrafeniskosten en kosten van nutsvoorzieningen worden met een geblokkeerde bankrekening betaald.

Om de dagelijkse kosten te kunnen blijven dragen heeft de overgebleven echtgeno(o)t(e) recht op een bedrag van maximum € 5.000, of de helft van het kapitaal op alle rekeningen samen. Deze regel is geldig gedurende de periode tussen aangifte aan de financiële instelling en de aflevering van de akte of attest van erfopvolging.

Akte of attest van erfopvolging

Een attest van erfopvolging opgesteld door de Ontvanger van het registratiekantoor, Italiëlei 4 Antwerpen of een akte van erfopvolging opgesteld door een notaris, vermelden duidelijk wie er aanspraak maakt op de tegoeden van de overledene.

Men aanvaardt enkel een notariële akte,  indien er minderjarige kinderen zijn, bij het bestaan van een huwelijkscontract, testament of schenking.

Een attest dient te worden aangevraagd aan het registratiekantoor van de laatste woonplaats van de overledene, samen met een overlijdensuittreksel en desgevallend het trouwboekje.

Akte of attest? In beide gevallen worden ze slechts afgeleverd indien er geen sociale of fiscale schulden zijn van de overledene en/of erfgenamen. Voor meer informatie kan u terecht op de site van de federale overheidsdienst: “Deblokkeren van bankrekeningen”.

Aangifte nalatenschap

Bij het overlijden van een persoon in Vlaanderen dient, vanaf 1 januari 2015, de aangifte van nalatenschap te gebeuren bij de Vlaamse Belastingsdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16- 9300 Aalst. De erfbelasting wordt berekend volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

 • binnen de 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
 • binnen de 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER – de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
 • binnen de 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

Ter info: De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient in Vlaanderen niet langer successierechten te betalen op het eigen deel in de gezinswoning.

De huidige percentages (overlijdens vanaf 01.09.2018) successierechten op het gedeelte van het nettoaandeel. (Woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest):

 • in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders) en tussen echtgenoten of samenwonenden:
  van 0 tot 50.000 euro : 3%
  50.000 euro tot 250.000 euro : 9%
  boven 250.000 euro : 27%
 • tussen broers/zussen:
  van 0 tot 35.000 euro : 25%
  35.000 euro tot 75.000 euro : 30%
  boven 75.000 euro : 55%
 • tussen wat niet van toepassing is hierboven of ooms/tantes en neven/nichten:
  van 0 tot 35.000 euro : 25%
  35.000 euro tot 75.000 euro : 45%
  boven 75.000 euro: 55%


Voor meer info: surf naar www.vlaanderen.be of bekijk hier een voorbeeld.

Testament

Indien een testament bestaat of u hebt het vermoeden ervan, neemt u na het overlijden van de erflater het best contact op met de notaris.
Via opzoekingen bij het CRT of het registratiekantoor, zal hij nagaan of er een testament bestaat en /of het voorgelegde testament rechtsgeldig is.
Er kunnen immers verschillende testamenten in omloop zijn, testamenten die mogelijks elkaar aanvullen, maar eventueel elkaar kunnen tegenspreken of uitsluiten.Het testament (of de testamenten) dat bruikbaar is, zal een aparte weg volgen al naar gelang van de vorm waarin het is opgemaakt:
 • een openbaar testament zal door de notaris die het heeft opgemaakt of door zijn opvolger binnen de vier maanden ter registratie aangeboden worden;
 • een eigenhandig testament wordt overhandigd aan de notaris, die daarvan een akte opmaakt waaraan het eigenhandig testament zal gehecht worden;
 • een internationaal testament berust reeds in een verzegelde omslag bij de notaris en zal door hem geopend worden nadat hij op de hoogte werd gebracht van het overlijden.


de beschikkingen die het inhoudt:
na de formaliteiten van registratie, aanbieding of opening, is het nog mogelijk dat er een afgifte of een inbezitstelling moet gevraagd worden. Dit kadert in de verdere afwerking van het notariële dossier.

Mutualiteit

Het ziekenfonds keert geen vergoeding meer uit voor de uitvaart. Dit is in 2013 stopgezet.

De mutualiteit krijgt informatie via de Kruispuntbank.

De nabestaanden moeten akte van overlijden, sis-kaart, lidkaart binnenbrengen.
Het statuut van overblijvende echtgenoot en eventueel minderjarige kinderen moet in orde gebracht worden.
Eventueel regelen van verhoogde tegemoetkoming.

Pensioen

Wanneer de overledene een pensioen genoot van de Rijksdienst voor Pensioenen (Zuidertoren) wordt deze dienst automatisch ingelicht door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene. Het pensioen van de overblijvende echtgenoot wordt ambtshalve of automatisch berekend.
Bij overheidspensioenen of buitenlandse pensioenen neemt men best contact op met de betreffende diensten.

Overlevingspensioen en overgangsuitkering.
Met ingang van 1-1-2015 wordt de leeftijd om een overlevingspensioen te kunnen trekken geleidelijk aan opgetrokken tot 50 jaar, wie hier niet aan voldoet kan aanspraak maken op een overgangsuitkering. Verdere inlichtingen bij het gemeentebestuur.
Wanneer er op het ogenblik van overlijden nog achterstallige pensioenbedragen waren, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden aan de nabestaanden of aan andere personen betaald worden. In sommige gevallen gebeurt dit ambtshalve, in andere moet de betrokkene een aanvraag indienen.
De vervallen en op de dag van het overlijden niet-betaalde pensioenbedragen worden zonder aanvraag uitgekeerd, ofwel van ambtswege.

 • Aan de overlevende echtgenoot. De overlevende echtgenoot heeft ook recht op het pensioen van de maand van het overlijden.
 • Aan de kinderen met wie de overledene samenleefde op voorwaarde dat er geen langstlevende echtgenoot is. De kinderen hebben slechts recht op het pensioen van de maand van het overlijden indien de gerechtigde nog niet overleden was op de uitgiftedatum van de postassignatie of bij betaling op een rekening, op de uitvoeringsdatum die geldt in het nationaal compensatiesysteem.
 • Andere rechthebbenden

Niet-uitbetaalde pensioentermijnen kunnen na aanvraag binnen de zes maanden na overlijden via het gemeente bestuur, uitbetaald worden aan:

  • Aan iedere persoon die met de gerechtigde samenleefde.
  • Aan de persoon die instond voor de verplegingskosten.
  • Aan de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft.

Afhankelijk van de datum van overlijden hebben deze personen al dan niet recht op het pensioenbedrag van de maand van het overlijden zelf, zie boven.

Werkgever

In sommige gevallen kan men rekenen op een begrafenisvergoeding van de werkgever. Nog uit te keren vakantiegeld en mogelijke verzekeringen worden via de werkgever geregeld.

Vakbonden en Beroepsorganisatie

Gesyndiceerden van een vakbond hebben recht op een overlijdensvergoeding, naargelang het aantal jaar lidmaatschap.

Zelfstandige ondernemers

 • Kruispuntbank en Ondernemingsnummer
 • Diensten van BTW en Belastingen
 • Sociale kas

Sociale media

Indien gewenst, deactiveren van de sociale media accounts of de accounts een herdenkingsprofiel geven:

Facebook_logo_(square) twitter-bird-white-on-blue linkedin

Andere diensten

   • Electriciteit – Gas – Water – Telefoon – Gsm – TV- Internet en andere nutsvoorzieningen : Opheffing of overdracht
   • Auto – moto: eventueel via verzekeringsmaatschappij en terugzending van de nummerplaat, verkeersbelasting
   • Verzekeringsmaatschappijen oa brand, familiale, levensverzekering, overlijdensverzekering, groepsverzekering
   • Leningen – Verhuurmaatschappij – Domiciliëringen – Bestendige opdrachten
   • Abonnementen – Lidmaatschappen
   • Diverse uitkeringen: oa Kinderbijslag, invaliditeitsvergoeding, arbeidsongeval, beroepsziekte*

* In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte, contact opnemen met:
enerzijds de verzekeringsmaatschappij en het “Fonds voor Arbeidsongevallen, Idalle II, Troonstraat 100, 1050 Brussel”,
en anderzijds het “Fonds voor Beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel”.
Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oologsinvaliden en Oorlogsslachtoffers, mindervaliden, ouderdomsrente, … zelf verwittigen met uittreksel. Oorlogsvergoedingen(frontstrepen, vuurkruisen), plaatselijke afdeling verwittigen.

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Na een overlijden: wie zwijgt, stemt toe

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

 • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
 • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Als u niet wilt dat na uw dood organen of weefsels worden weggenomen uit uw lichaam, dan moet u een document invullen en overmaken aan uw gemeente.

De beslissing om zijn lichaam te schenken aan de wetenschap is een persoonlijke beslissing. Bij leven wordt met een universiteit een overeenkomst gesloten.
Na overlijden moet men zo snel mogelijk contact opnemen met de bevoegde diensten van de universiteit want het lichaam moet binnen de 48 uur na het overlijden aan hen worden overgedragen.
Een afscheidsplechtigheid wordt dan zonder lichaam gehouden.
Het onderzoek is niet aan tijd gebonden, kan enkele weken tot enkele jaren duren. Na het onderzoek wordt het lichaam begraven of gecremeerd.  Familie en vrienden kunnen hierbij aanwezig zijn, maar hun deelname moet bij de bespreking na het overlijden genoteerd worden.

Verstraeten Uitvaartzorg wil de bovenstaande en andere te regelen zaken graag voor u uitvoeren. Dit alles vraagt om een grondige bespreking die best enkele dagen na het overlijden of uitvaart kan gehouden worden. De vergoeding wordt berekend per uurloon.