Repatriëringen / repatriations

Dat de reis naar België, de laatste zou worden, had niemand kunnen vermoeden.
Wie kent de dag en het uur?

Indien u ooit geconfronteerd bent geworden met het overlijden van een buitenlander, hebt u ook het leed, dat hiermee gepaard gaat ondervonden. De verzoeken tot hulp of informatie zijn ware S.O.S.-signalen. Bij hoogdringendheid moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden, waaronder de begrafenis of repatriëring, die u aan een uitvaartonderneming toevertrouwd.

Als uitvaartverzorger willen wij u een zakelijk, doch ook menselijk voorstel doen.

Zakelijk, omdat het materiële bij een repatriëring niet weg te cijferen is en menselijk omdat wij in onze dienstverlening de geschokte nabestaanden, hier in België of in het thuisland, trachten te benaderen met geduld, zorg, vriendelijkheid, efficiëntie.

Reeds jaren verzorgen wij de repatriëring van overleden buitenlanders van België naar hun thuisland en dit tot voldoening van onze opdrachtgevers. Ervaring, kennis, uitrusting en goede betrekkingen met onze buitenlandse collega’s maken een vlotte repatriëring mogelijk.

Zo wordt de thanatopraxie of balseming door eigen medewerkers in ons rouwcentrum toegepast.
De balseming verleent de overledene een natuurlijk uiterlijk en laat het lichaam intact tot op de plaats van bestemming. Zware letsels, door de gevolgen van een ongeval, kunnen hersteld worden. Thuis kan de kist zonder gevaar voor geur, uitvloeiingen en besmetting terug geopend worden. Dit kan voor de nabestaanden een grote troost zijn.

Informatieformulieren, nodig ter vervulling van de officiële formaliteiten, zijn in verschillende talen opgesteld; een goede communicatie is van groot belang voor de opstelling van de juiste officiële documenten. Desgewenst zorgen wij voor de beëdigde vertaling van deze stukken.

Houten kisten met zinken binnenkist en filter, volgens de internationale normen, hebben wij in voorraad, alsook het gereedschap om deze vakkundig te sluiten. Het vervoer gebeurt door de lucht of over de weg. Tot ongeveer 1 000 km enkel, kan wegvervoer lonend zijn.

Ons rouwcentrum, met koeling, verzorgingsruimte, opbaargelegenheid, ontvangstruimte voor familie en vrienden is een onmisbare ruimte voor een goed verloop.

Menselijkheid, snelheid, de juiste officiële akten, attesten, beëdigde vertalingen, legalisaties op ministeries en consulaten, de juiste kisten, de goede lichaamsverzorging, het vlotte vervoer zijn belangrijke punten bij een repatriëring. En dit alles getrouw aan de nationale en internationale wetten en gebruiken.
Graag bieden wij u onze diensten aan. Een offerte is gebruikelijk. De kostprijs is onder meer afhankelijk van de plaats van overlijden en de vervoerskosten naar het thuisland.

U of uw relaties kunnen rekenen op onze volledige inzet, niet aan tijd en plaats gebonden. Wij kunnen dit met zekerheid zeggen omdat we in het verleden nooit anders hebben gewerkt.

Nobody could have guessed that the trip to Belgium would be the last.
Who knows the day and the hour?

If you have ever faced the death of a foreigner, you have also experienced the suffering that comes with it. The requests for help or information are true SOS signals. In case of urgency, a number of practical matters must be arranged, including the funeral or repatriation, which you entrust to a funeral home.

As a funeral director, we want to make you a businesslike but also human proposal.

Business-wise, because the material cannot be ignored in a repatriation and human, because in our services we try to approach the shocked surviving relatives, here in Belgium or in the home country, with patience, care, kindness, efficiency.

For years we have been repatriating deceased foreigners from Belgium to their home country, to the satisfaction of our clients. Experience, knowledge, equipment and good relations with our foreign colleagues enable smooth repatriation.

For example, thanatopraxia or embalming is applied by our own employees in our funeral home.
The embalming gives the deceased a natural appearance and leaves the body intact to the place of destination. Serious injuries, due to the consequences of an accident, can be repaired. At home, the box can be opened again without risk of odor, discharge and contamination. This can be a great comfort to the next of kin.

Information forms, necessary to fulfill the official formalities, are drawn up in different languages; good communication is essential for the preparation of the correct official documents. If required, we can provide a sworn translation of these documents.

Wooden boxes with zinc inner box and filter, according to international standards, we have in stock, as well as the tools to close them professionally. Transport is by air or road. Up to about 1,000 km single, road transport can be worthwhile.

Our funeral home, with cooling, care room, storage space, reception area for family and friends, is an indispensable space for a smooth running.

Humanity, speed, the correct official deeds, certificates, sworn translations, legalisations at ministries and consulates, the right boxes, good body care, smooth transport are important points in a repatriation. And all this true to national and international laws and customs.
We would like to offer you our services. An offer is usual. The cost depends, among other things, on the place of death and the transport costs to the home country.

You or your relations can count on our full commitment, not limited to time and place. We can say this with certainty because we have never worked differently in the past.